REKRUTACJA 2022/23

Link do zapisów on-line

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/chelm/Candidates/Add

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest miasto Chełm.

* Wniosek o przyjęcie do przedszkola można pobrać z naszej strony internetowej /plik do pobrania na dole strony/

* Wnioski w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie  lub w kancelarii Dyrektora 

Lp

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28 lutego 2022r.

25 marca 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków    o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

28 lutego 2022r.

25 marca 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów nie zakwalifikowanych do przedszkola

11 kwietnia 2022 r. – godz.10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

11 kwietnia 2022r.

15 kwietnia 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                    i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

20 kwietnia 2022r. – godz. 10.00

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 czerwca 2022r.

8 czerwca 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków    o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz              z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

6 czerwca 2022r.

8 czerwca 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych      i kandydatów nie zakwalifikowanych do przedszkola

13 czerwca 2022 r. 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

13 czerwca 2022r.

17 czerwca
2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

20 czerwca 2021r. 

 

OGÓLNE ZASADY PROCESU REKRUTACJI

  • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.
  • Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
  • 3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji.

 UWAGA Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm

  • Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Chełm jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do chełmskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chełm.
  • Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu.
  • Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Chełm wypełniony wniosek
    o przyjęcie do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora tego przedszkola.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola:

wniosek-przedszkolekandydat-2022-2023.docx
(kliknij)

wniosek-przedszkolekandydat-2022-2023.pdf (kliknij)

Ogloszenie Prezydenta Miasta Chem z dn. 21 stycznia 2022 r. - Kopia.pdf (kliknij)

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 Godziny podlegające opłacie:

- od 6.30. do 7.30 - 1zł.

- od 7.30. do 8.30 - 1zł.
 

- od 8.30. do 13.30 (5 godzin dziennie) - bezpłatne nauczanie, wychowanie, opieka i realizacja podstawy programowej

- od 13.30. do 14.30 - 1zł.

- od 14.30. do 15.30 - 1zł.

- od 15.30. do 16.30 - 1zł.

Opłaty za przedszkole prowadzone są na podstawie:

Uchwała Nr XLI/342/21 Rady Miasta Chełm z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm
- kliknij

Uchwała Nr XXXVII/446/18 Rady Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2018r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm
- kliknij

Uchwały nr XXXVII/446/18 Rady Miasta Chełm
 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm

- kliknij

Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- kliknij


• jeżeli dziecko posiada zaświadczenie od lekarza
z przeciwwskazaniami dot. sposobu żywienia należy poinformować nauczyciela w grupie i przedstawić takowe zaświadczenie w celu dostosowania w miarę możliwości placówki do posiłków dziecka
 (czyt. alergie na różne składniki),

• dzieci 6-letnie nie ponoszą opłat za pobyt (opłata jedynie za wyżywienie)

• dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
nie ponoszą opłat za pobyt.

• w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje
lub więcej dzieci z jednej rodziny,
opłatę obniża się o 25% za drugie i o 50 % za każde następne dziecko.


opłaty będą podawane w 2 dzień roboczy po przechodzonym miesiącu (tzn. np.: za wrzesień 2 października, za październik
3 listopada, za listopad 2 grudnia, za grudzień 4 stycznia),

• opłaty będą dostępne w każdej grupie oddzielnie,

głównym czynnikiem naliczania płatności będzie odczyt z kart ATMS, w związku z tym BARDZO PROSZĘ o rzetelne odbijanie kart RANO – czytnik przy wejściu, PO POŁUDNIU czytnik przy schodach,

Najlepiej płacić  internetowo do 10-go każdego miesiąca
(za wyjątkiem września!),
PROSZĘ o wyliczone kwoty, nie płacić za dużo,

Dzienna stawka żywieniowa 8,00 zł 
(śniadanie-2,00 zł obiad-4,00zł, podwieczorek-2,00zł)

Informacje dot. dokonywania wpłat bezpośrednio na konto przedszkolne:
nr konta: 51 1240 2223 1111 0010 4356 1358

W tytule przelewu należy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ,
NAZWĘ GRUPY, MIESIĄC.