PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA1. Złożenie kompletu dokumentów 
karta zgłoszenia, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie psychologiczne i pedagogiczne z placówek, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia2. Rozmowa kwalifikacyjna z p. dyrektor, zespołem specjalistów z rodzicami dziecka.3. Obserwacja dziecka na tle grupy.


Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
Decyzja o przyjęciu dziecka będzie podana do wiadomości.