Kontrast: Skala szarości Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki: A A+ A++
 

Nasze Przedszkole od września 2014r. jest placówką integracyjną, przygotowaną na przyjęcie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dostosowanie zarówno samego budynku jak i otoczenia placówki, wymagało realizacji wielu działań, organizacji bazy materialnej, jak i dostosowania kwalifikacji zawodowych nauczycieli do obecnych oczekiwań.

Stworzenie oddziałów integracyjnych sprzyjać będzie wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. Da szansę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrastania wśród pełnosprawnych rówieśników, zaspokajania potrzeb psychicznych oraz stymulowania procesów poznawczych, społecznych, emocjonalnych i fizycznych. Wspólne uczestnictwo dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w zajęciach przedszkolnych stworzy szansę akceptacji inności w sposób naturalny. Placówka pełni funkcję terapeutyczno-edukacyjną, wspomagającą dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności w ich rozwoju oraz ich rodziców.
Uczęszczanie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola ochroni je przed izolacją społeczną, umożliwi rozwój samodzielności życiowej, zapewni poczucie bezpieczeństwa. Natomiast obecność dzieci zdrowych zmobilizuje do pracy, dostarczy prawidłowych wzorców ruchowych, zachowania, mowy. Dzieci zdrowe w kontaktach z dziećmi niepełnosprawnymi nauczą się właściwego stosunku do mniej sprawnego kolegi, otwartości, cierpliwości, wrażliwości i tolerancji szeroko rozumianej. Szacunku dla choroby i słabości. Nabędą też świadomość, że wszyscy ludzie mają takie same prawa, choć mają różne możliwości.

Realizacja naszych założeń polega na wdrażaniu Programu pracy z dziećmi w grupie integracyjnej mającego na celu dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
Grupa integracyjna liczy 20 dzieci (nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz pedagog specjalny na terenie grupy). Ponadto rodzice dzieci mogą liczyć na wsparcie nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w naszej placówce.

Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.