Kontrast: Skala szarości Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki: A A+ A++
 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Miejskie nr 13 w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mojatrzynstka-chelm.pl.
Data publikacji strony internetowej:. 14.04.2011r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.30.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
2. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników
(skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
3. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia:
- część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29 .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor przedszkola Danuta Zagórska oraz Ludwika Hetmańczuk.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 82 564 59 45 oraz e-mail: pmnr13@wp.pl. drogą. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie oraz drogą e-mailową.


Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne znajdujące się
w środku osiedla.
2. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie oraz otworzyć ręcznie drzwi wejściowe.
3. Od strony dostaw kuchennych znajduje się osobne wyjście.
W razie konieczności może być ono użyte jako wyjście ewakuacyjne dla personelu.
4. Budynek jest dwukondygnacyjny. W placówce są wewnętrzne schody do piwnicy i na piętro gdzie mieszczą się sale dydaktyczne. Brak windy oraz progów, natomiast są widoczne taśmy ostrzegawcze.
5. Przy budynku znajduje się pochylnia dla osób, które potrzebują
z niej skorzystać, brak jest platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W korytarzu budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on- line.

Aplikacje mobilne
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.